Op deze pagina vindt u de disclaimer voor de presentatie over verantwoorde voeding, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Nationale Week Zonder Vlees. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie van de presentatie over verantwoorde voeding is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt, anders dan waar de presentatie voor bedoeld is..

Geen garantie op juistheid
Voor de informatie verstrekt in de presentatie over verantwoorde voeding, geldt dat de informatie en inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met advies van voedingsexperts is samengesteld, met als doel scholen handvaten te bieden en te enthousiasmeren om het onderwerp van verantwoorde voeding en bewuste vleesconsumptie op een passende manier onder de aandacht te brengen.

De Stichting Nationale Week Zonder Vlees streeft naar een zo actueel en accuraat mogelijke informatie verschaffing in de presentatie over verantwoorde voeding. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie en of inhoud van de presentatie over verantwoorde voeding onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze presentatie wordt derhalve aan u aangeboden zonder enige vorm van garantie en / of aanspraak op juistheid.

Verantwoordelijkheid docenten
De Stichting Nationale Week Zonder Vlees is geen onderwijsinstelling, derhalve dienen docenten zelf te beoordelen of de inhoud en informatie van de presentatie over verantwoorde voeding aansluit bij het curriculum van de klas. De Stichting Nationale Week Zonder Vlees heeft enkel en alleen tot doel om de positieve impact op mens, dier en milieu van een verminderde vleesconsumptie onder de aandacht te brengen en te laten zien hoe leuk en gemakkelijk dit eigenlijk is. De verantwoordelijkheid voor het al dan niet verspreiden en of doceren van de presentatie over verantwoorde voeding en de wijze waarop dit gebeurt laten wij geheel aan de daarvoor bevoegde docenten. Dit geldt eveneens voor eventueel aanverwante producten en / of materialen.

Wijzigingen voorbehouden
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw uit te geven zonder enige voorafgaande mededeling.

Voor vragen of opmerkingen is Stichting Nationale Week Zonder Vlees bereikbaar via [email protected]